Zápis z jednání školské rady dne 6.10.2014

12. 10. 2014     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky: 6. 10. 2014

Zúčastnění: Ing. T. Vavřík, MBA, Mgr. M. Kučírková, Mgr. D. Janoušková, Ing. L. Bělíková

Omluveni: Ing. V. Zima, Mgr. M. Raindl

Hosté: Mgr. R. Habermann

Program:

  1. přivítání všech členů a hostů
  2. schvalování dokumentů
  3. informace ředitele školy Mgr. R. Habermanna
  4. diskuse
  • V úvodu schůzky byla představena nová členka školské rady Ing. Lucie Bělíková, která byla zvolena členy KRPŠ za odstupující p. Absolonovou (syn ukončil základní devítiletou docházku).
  • Všichni členové Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo po prostudování Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014  tuto zprávu jednomyslně schválili.

Pan ředitel odpovídal na dotazy týkající se zprávy:

- v roce 2013/2014 má opět školní družina o 1 oddělení navíc, máme tři 1. třídy, začínáme se blížit naplnění kapacity školy (600 žáků), v současnosti máme 522 žáků. Třídy mají vyšší počet žáků, na druhém stupni jsou třídy v rozmezí od 25 do 30 žáků, pokud přijdou do 6. tříd děti z okolních vesnic (Skalička, Ústí, letos mají zájem i z Opatovic), pak budou kmenové třídy i v učebnách chemie, fyziky, VV atd.  

- zredukoval se počet kroužků zejména se sportovní tematikou, důvodem je využití tělocvičny až do odpoledních hodin, kroužek AJ pro pokročilé v MŠ byl zrušen z důvodu malého počtu zájemců (odchod předškoláků)

- počet cizích strávníků ve školní jídelně stále klesá, důvodem je i zvýšená kapacita školní jídelny našimi dětmi, v jídelně jsou velké fronty i hluk (naopak se zvyšuje počet strávníků z gymnázia), jídelna vaří přes 600 obědů denně

- inspekce na naší škole řešila případ nevhodného chování pedagoga k žákovi, rodiče nebyli včas školou informováni o tomto incidentu – vyřešeno pokáráním učitele

- nové jméno v učitelském sboru – p. uč. Ilona Šafaříková, která dříve pracovala jako asistentka pedagoga, učí na 1. stupni (každý rok s nově otevřenou 1. třídou přibude 1 pedagog)

- ve školním roce 2013/14 se zvedl počet proplácených dnů dovolené (dovolená za mateřskou, v nemoci apod.), zvedla se nemocnost (zde 1 p. uč. byla 2 x v roce na operaci, v kuchyni je stále 1 pracovní síla na nemocenské)

- výchovná opatření udělená ve šk. roce 2013/14 byla většinou za neomluvené hodiny, časté neplnění školních povinností a za nekázeň, bylo uděleno podstatně více pochval než v dřívějším období

- neomluvená absence žáků (ve 2. B a 3. A – velký podíl má špatně fungující rodina)

- elektronická ŽK – zájem rodičů byl malý, časová náročnost však byla pro pedagogy velká

- evaluační dotazník ukázal, že část učitelů nevidí pozitivní atmosféru ve škole (záleží na každém pracovníkovi, někteří jsou spíše skeptičtí k poměrům v dnešním školství, ale dá se říci, že se většina učitelů cítí v kolektivu dobře, což dokazují na společných výjezdech, seminářích apod.)

- projekt Dřevo – spolupráce s SPŠ a SOU Hranice, žáci si vyzkoušejí odbornou práci v dílnách školy

- projekt Well již skončil, zatím není potvrzen žádný nový mezinárodní projekt

- školní časopis Šromočasák bude zasílán mailem členům školské rady a výboru KRPŠ

  • Pan ředitel R. Habermann informoval o využívání finančních prostředků        

z projektu Kellnerovy nadace Pomáháme školám k úspěchu (stali jsme se spolupracující školou). Peníze jsou určeny především na vzdělávání učitelů, kteří tak mohou navštívit tzv. otevřené hodiny ve spolupracujících školách, mají možnost využívat služeb pedagogického konzultanta Petra Albrechta (zhruba co 14 dní je přítomen ve škole).

Žákům bylo přispěno na školní diáře, na adaptační kurz pro 6. ročníky apod.

  • Na specifické ekonomické otázky pana předsedy T. Vavříka odpoví písemně paní ekonomka J. Mrnuštíková.

V Hranicích 8. 10. 2014                                      Zapsala: Mgr. D. Janoušková