Zápis z jednání školské rady dne 23.9.2019

03. 10. 2019     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky:    23. 9. 2019

Zúčastnění:           p. B. Keclíková, Ing. L. Bělíková, MUDr. Ctirad Polášek, Mgr. M. Hawigerová, Mgr. D. Janoušková

Omluveni:              Mgr. Hana Čamborová

Hosté:                    Mgr. R. Habermann

Program:

 1. schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019
 2. oprava tělocvičny
 3. informace zástupců SRPŠ
 4. diskuse

Při schvalování Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2018/2019 odpovídal p. ředitel na tyto dotazy:

 • řešení stížností ze strany rodičů – nevhodná komunikace učitele se žákem, dále se jednalo o spor dvou žáků třídy, který vyústil v odchod jednoho ze žáků na jinou školu (vše řešeno OSPODem)
 • zvýšení počtu neomluvených hodin na škole – bylo způsobeno především 3 žáky jedné rodiny (vše řešeno OSPODem), škola může pouze nahlásit neomluvené hodiny na OSPOD a Policii ČR, udělit kázeňská opatření, další možnosti nemá
 • projekt Pomáháme školám k úspěchu – dotazníkového šetření v rámci projektu se zúčastnilo 22 učitelů ze 46, což vypadá jako nízké číslo, ale účast v projektu je pro učitele dobrovolná, nezapojili se všichni (máme status spolupracující školy, ne pilotní, kde se zúčastňují všichni)
 • hospodaření školy bylo plusové, bohužel škola přichází o výnos z pronájmu tělocvičny a zvyšují se náklady na uhrazení pronájmu tělocvičny od jiných subjektů (cca 150 000,- Kč)
 • preventivní program EXIT TOUR nebyl v minulém školním roce realizován, jednou z možností je absence prostoru pro koncert – zničená tělocvična (garantem je metodik prevence Mgr. A. Hlaváčová)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla jednomyslně schválena.

 • ředitel školy informoval o stavu oprav tělocvičny, zdůvodnil zdržení oprav, které nemohl ovlivnit (bylo v kompetenci zřizovatele), chápe rodiče, kteří se podivují, že rok od zničení střechy tělocvična není žákům k dispozici – termín předání tělocvičny je 8. 11. 2019
 • zástupci rodičů sdělili dotaz, proč jsou konzultační hodiny v pondělí (dříve byly v úterý), což může dělat problém některým rodičům, kteří mají úřední hodiny pro veřejnost do 17 hodin – ředitel školy vysvětlil, že v pondělí mají všichni učitelé delší pracovní dobu na pracovišti, kterou využívají na společné porady, výměny zkušeností apod. V loňském roce si rodiče na konzultace v pondělí zvykli, proto zůstávají i letos.
 • ředitel školy informoval o žádosti na výměnu vzduchotechniky ve školní jídelně. V dalším období bude projednávána podpora města na tuto velkou investici.
 • půdní vestavba pokračuje dle harmonogramu, ředitel školy se vyslovil pochvalně o firmě, která práce provádí bez prodlev
 • novou členkou Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo byla pedagogy zvolena Mgr. Michaela Hawigerová (nahradila Mgr. Miluši Kučírkovou, která odešla do důchodu)

V Hranicích 29. 9. 2019                                       Zapsala: Mgr. D. Janoušková