Zápis z jednání školské rady dne 23.3.2015

08. 09. 2015     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky: 23. 3. 2015

Zúčastnění: Ing. T. Vavřík, MBA, Mgr. M. Raindl, MUDr. Ctirad Polášek, Ing. L. Bělíková, Mgr. D. Janoušková

Omluveni: Mgr. M.  Kučírková

Hosté: Mgr. R. Habermann, p. J. Mrnuštíková, ekonomka školy

Program:

 1. přivítání všech členů a hostů, volba předsedy
 2. schvalování dokumentů
 3. informace ředitele školy Mgr. R. Habermanna
 4. diskuse
 • V úvodu schůzky byl představen nový člen školské řady MUDr. Ctirad Polášek, který zastupuje zřizovatele školy.
 • Proběhla volba předsedy školské rady, jednomyslně byl zvolen dosavadní předseda Ing. T. Vavřík, MBA.
 • Všichni členové Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo po prostudování Zprávy o hospodaření za rok 2014 tuto zprávu jednomyslně schválili.
 • Pan ředitel R. Habermann a ekonomka školy J. Mrnuštíková odpovídali  na dotazy týkající se zprávy:
  • výsledek hospodaření za rok 2014 je výrazně lepší než v předchozích letech, došlo k úsporám za energie (vlivem mírné zimy, zateplení a výměny oken ve škole, rozdělení kotelny na 3 menší…), ušetřené prostředky zůstávají škole a budou použity především na opravy
  • škola získává prostředky z projektu Pomáháme školám k úspěchu (ročně 540 000,- Kč jako spolupracující škola), prostředky slouží většinou na další vzdělávání učitelů, část byla použita na vybavení školní knihovny a nákup knih pro čtenářské dílny
  • dalším projektem je RESTART – tablety do škol, z něhož bylo zakoupeno 20 tabletů pro učitele, kteří se do projektu zapojili (v současné době probíhá jejich zaškolení)
  • výnosy z provozu jídelny jsou vyšší především z důvodu zvýšení cen obědů, počet cizích strávníků je stabilní
  • vyšší výnosy z provozu školní družiny jsou důsledkem vyššího počtu dětí v jednotlivých odděleních
 • p. ředitel informoval o situaci s přibývajícím počtem dětí do 1. tříd. Po schůzce s vedením města nastává pro nás nová situace, kdy budeme moci otevřít vždy jen tolik 1. tříd, kolik tříd odchází v 9. ročníku (toto opatření se netýká šk. roku 2015/16 – budou tři 1. třídy). Členové rady školy působící v městském zastupitelstvu přislíbili zjistit vývoj demografické křivky narozených dětí, abychom věděli, jak bude situace vypadat v dalších letech. Ředitel školy tuto informaci nemá.
 • Diskuse proběhla v otázce úpravy půdy 2. stupně, kde by se daly vytvořit dvě nové třídy, popř. odborné učebny, což záleží na finančních možnostech zřizovatele. P. ředitel požádá odbor školství o projednání této otázky a také o možnost získat na tuto opravu peníze z evropských investičních fondů.
 • Členové školské rady se také zabývali parkováním před školou, které se díky zvyšujícímu počtu dětí stává problematické (před školou po celý den také parkují cizí osoby). Opět otevřeli otázku vybudování parkoviště před budovou jídelny, nebo podélného parkování u chodníku před vstupem do školy. Obě varianty se jeví jako nejjednodušší z hlediska stavebních úprav.

V Hranicích 28. 3. 2015                                       Zapsala: Mgr. D. Janoušková