Zápis z jednání školské rady dne 21.9.2015

26. 10. 2015     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky:   21. 9. 2015

Zúčastnění:          Ing. T. Vavřík, MBA, Mgr. M. Raindl, MUDr. Ctirad Polášek, Ing. L. Bělíková, Mgr. M. Kučírková, Mgr. D. Janoušková

Hosté:                  Mgr. R. Habermann

Program:

 1. přivítání všech členů a hostů
 2. schvalování dokumentů
 3. informace ředitele školy Mgr. R. Habermanna
 4. diskuse
 • Všichni členové Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo po prostudování Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/15 tuto zprávu jednomyslně schválili.
 • Pan ředitel R. Habermann  a p. zástupkyně Miluše Kučírková odpovídali na tyto dotazy:
  • ve šk. roce přibyla opět nová 1. třída, celkově je větší nárůst žáků o 44
  • V letošním šk. roce máme 554 žáků, celková kapacita školy je 600, přibývá stále více žáků z vesnických škola (letos poprvé i do pátých tříd), o naší školu je zájem.
  • p. doktor Ctirad Polášek (člen Rady města Hranice) byl školskou radou požádán, aby se pokusil získat informaci o počtech dětí nastupujících do budoucích 1. tříd (s výhledem několika let dopředu), aby se škola mohla připravit na případné zvýšení kapacity školy (Rada města by se touto otázkou měla zabývat a připravit koncepci)
  • na škole pracují asistenti pedagoga, žádný nemá plný úvazek, protože krajský úřad trvale snižuje hodiny potřebné pro jeho práci s žákem (důvodem je nedostatek financí), takže asistent je s žákem jen v určité hodiny
  • stále více se naplňuje oddělení reedukace (děti už při zápisu špatně mluví, ve školce není vždy logopedická péče, přicházejí tedy do školy s vadami řeči)
  • naplnění kapacity školy má vliv na chod školní jídelny – snižuje se počet cizích strávníků, v jídelně je vysoký počet žáků a studentů gymnázia a tvoří se dlouhé fronty
  • otázka proplácení přesčasových hodin pro pedagogy se řeší formou dohledů
  • zvyšuje se absence žáků (nárůst na 1. stupni o 1/3, na 2. stupni o 1/4 více než v loňském roce), žáci mají vše omluveno rodiči, při vyšším počtu hodin učitelé vyžadují i potvrzení lékařem
  • kázeňská opatření (více potrestání než pochval, což je škoda)
  • testování žáků v AJ a NJ (mnohem lepší výsledky má NJ)
  • mediální prezentace školy – stránky školy, regionální tisk, televize
 • Některé otázky týkající se financí (tabulka příjmy a výdaje) zodpoví ekonomka školy p. Jana Mrnuštíková písemně předsedovi školské rady.
 • Pan ředitel  informoval o projektu Pomáháme školám k úspěchu, díky kterému čerpáme prostředky na další vzdělávání učitelů, na rozvoj čtenářské gramotnosti (finanční podporu budeme čerpat ještě rok).
  • Ve škole funguje školní psycholog, rodičům a žákům je k dispozici dva dny v týdnu.
 • O prázdninách byla realizována výměna rozvodů vody na 1. stupni (velká investice), na chodbách byla zřízena pítka pro žáky.
 • Další vize do budoucnosti se týkají úpravy půdních prostor pro ateliéry a odborné učebny, což by pomohlo vyřešit problém s nedostatkem tříd.
 • Dále prostory staré kotelny by po opravě mohly sloužit jako sál pro prezentaci, na přednášky apod. (p. Raindl informoval o možnosti využít zdarma k těmto účelům Zámecký klub a také prostory Staré střelnice u p. Vlasáka).
 • Členové školské rady se také zabývali parkováním před školou, které se díky zvyšujícímu počtu dětí stává problematické (před školou po celý den také parkují cizí osoby). Opět otevřeli otázku vybudování parkoviště před budovou jídelny, nebo podélného parkování u chodníku před vstupem do školy. Obě varianty se jeví jako nejjednodušší z hlediska stavebních úprav.
 • P. Bělíková přednesla za rodiče dotaz týkající kapacity školní družiny (naplnění 180 dětí z 1. a 2. tříd, u 3. tříd mají přednost dojíždějící žáci, u 4. tříd jen malá šance na umístění dětí). Vyšší naplnění není možné, další oddělení není kam umístit. Zřízení školního klubu také není z finančních důvodů možné.

V Hranicích 8. 10. 2015                                       Zapsala: Mgr. D. Janoušková