Zápis z jednání školské rady dne 14.3.2016

06. 04. 2016     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky:   14. 3. 2016

Zúčastnění: Ing. T. Vavřík, MBA, MUDr. Ctirad Polášek, Ing. L. Bělíková, Mgr. D. Janoušková

Omluveni: Mgr. M.  Kučírková, Mgr. M. Raindl

Hosté: Mgr. R. Habermann, p. J. Mrnuštíková, ekonomka školy

Program:

 1. přivítání všech členů a hostů
 2. schvalování dokumentů
 3. informace ředitele školy Mgr. R. Habermanna
 4. diskuse
 • Všichni členové Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo po prostudování Zprávy o hospodaření za rok 2015 tuto zprávu jednomyslně schválili.
 • Pan ředitel R. Habermann  a ekonomka školy J. Mrnuštíková odpovídali  na dotazy týkající se zprávy:
  • škola získala dotace z různých projektů (RESTART – tablety do škol, Výzva č. 56 – knihy do školní knihovny, výjezdy žáků do zahraničí apod., Pomáháme školám k úspěchu – školení učitelů)
  • škola nečerpá prostředky z fondu investic – ušetřené peníze budou použity po schválení zřizovatelem na pořízení nového serveru – cca 80 000,- Kč, nového mandlu pro žehlení ložního prádla do školky, ručníků a utěrek do školy a jídelny – cca 70 000,- Kč, dále se počítá s modernizací učebny INF
  • zapojení do projektu Pomáháme školám k úspěchu – letošním rokem podpora v projektu končí, prostředky (3 x 540 000,- Kč) čerpáme až do konce r. 2017 (zatím jsme je všechny nevyužili) – peníze převážně čerpáme na vzdělávání pedagogů školy, na párovou výuku, mzdu školního psychologa, cestovné na semináře určené na další vzdělávání učitelů, nákup knih do školní knihovny
  • správce školního hřiště – zřizovatel hradí částku 80 000,- Kč, pokud částka nestačí (byla 91 000,- Kč), zkracuje se pracovní doba zaměstnance
  • za rok 2015 byla velká úspora v energiích, což souvisí se zateplením budovy, výměnou oken, klimatickými podmínkami – ušetřené finanční prostředky byly vynaloženy na vybavení tříd 2. stupně, na zlepšení školního prostředí
  • nárůst nákladů na školní pomůcky – padák, stolní hry, učební pomůcky do fyziky, logopedické zrcadlo, florbalové oblečení, další šatní skříňky apod.
  • náklady na opravy a udržování – výměna lampy u dataprojektoru, výměna kabelů, vymalování tříd na 1. stupni po rekonstrukci vody, oprava hromosvodů, oprava sklepních prostor, výměna světel (úsporné zářivky)
  • náklady na telefony – pokles o 40% - souvisí s novou smlouvou u Vodafonu, úpravu zavedl zřizovatel, připojit se mohli i zaměstnanci školy
  • nárůst v ostatních službách – finanční prostředky na 3 zahraniční výjezdy (hrazeno z projektu Výzva č. 56)
  • zvýšení mezd učitelů – odměny učitelů, plat 2 učitelů navíc
  • nárůst osobních výdajů – kroužky, hradí se mzda učitelů za vedení kroužku pro žáky
  • sponzorský dar od rodičů – pro třídu 1. B (částka 10 000,- Kč), třída má prostředky pro svou vlastní potřebu
 • P. ředitel informoval o situaci s přibývajícím počtem dětí do 1. tříd, u zápisu bylo letos 117 dětí, nemohli být všichni přijati, vybíralo se podle předem stanovených kritérií – otevřeme 3 první třídy, počet dětí bude upřesněn podle aktuálního stavu žáků po přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia.
 • Během prázdnin proběhne 2. etapa rekonstrukce vody (finanční rozpočet 3,5 mil. Kč) – jedná se o novou budovu školy (školní jídelnu).
 • Členové školské rady se také opětovně zabývali parkováním před školou, které se díky zvyšujícímu počtu dětí stává problematické. Opět otevřeli otázku vybudování parkoviště před budovou jídelny, nebo podélného parkování u chodníku před vstupem do školy. Obě varianty se jeví jako nejjednodušší z hlediska stavebních úprav.
 • P. ing. L. Bělíková otevřela otázku pojištění žáků, byly vysvětleny zásady vyplácení finančních částek za úrazy.
 • P. ing. T. Vavřík připomněl, že jeho práce ve školské radě končí, neboť syn je žákem 9. třídy, proto budou muset rodiče v SRPŠ hledat nového člena (předsedu školské rady).

V Hranicích 29. 3. 2016                                       Zapsala: Mgr. D. Janoušková