Oznámení pro rodiče žáků 6. až 8. ročníku

01. 06. 2020     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

MŠMT umožnilo od 8. června svým rozhodnutím návštěvu žáků 6. až 8. ročníku v prostorách školy. Pro ty, kteří mají o návštěvu školy zájem, přinášíme podrobnější informace. Prosíme o jejich důkladné prostudování:

Organizace výuky:

 • organizace výuky, která bude zaměřena na stěžejní předměty (český jazyk, matematika, angličtina), bude probíhat od pondělí 8. června do pátku 19. června 2020.
 • vyučování bude probíhat pro každou třídu tři dny v týdnu. Začátek bude vždy v 8:00 hodin, konec po 2. vyučovací hodině (v 9:45 hodin) nebo po 3. vyučovací hodině (v 10:45 hodin).
 • rozvrh jednotlivých tříd najdete zde. Jsou tam uvedeny rozvrhy po jednotlivých dnech. Konkrétní učebny budou doplněny po uzavření přihlášek na docházku do školy.
 • žáci devátého ročníku končí docházku do školy dnem 4. června, kdy končí jejich příprava na přijímací zkoušky
 • po skončení vyučování odchází žáci domů, oběd pro ně nebude poskytován! Kapacita jídelny je vzhledem k předepsaným hygienickým požadavkům vytížena žáky 1. stupně.
 • docházka do školy bude dobrovolná, zúčastnit se jí mohou pouze žáci na základě přihlášek podaných zákonnými zástupci do čtvrtku 4. června do 10:00 hodin! Po tomto termínu se nelze k docházce do školy již přihlásit!
 • na základě podaných přihlášek budou vytvořeny maximálně 15 členné skupiny. Při tvorbě skupin se bude přihlížet k příslušnosti žáků k dané třídě a k termínu podání přihlášky.
 • při výuce budou dodržována pravidla zveřejněná MŠMT, např. organizace výuky bude zajištěna tak, aby se žáci jednotlivých skupin nesetkávali ve společných prostorách

Povinnosti žáka, který bude docházet do školy:

 • žák nesmí vykazovat žádný z příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu). Žákovi s těmito příznaky nebude umožněno vzdělávání v učební skupině.
 • žák musí dodržovat pravidla zveřejněná MŠMT, zejména musí dodržovat zakrytí úst a nosu rouškou ve všech společných prostorách školy (chodby, schodiště, toalety apod.). a dodržování dvoumetrových rozestupů. Ve třídě se řídí pokyny pedagoga ohledně nošení roušky.
 • každý žák musí mít s sebou minimálně dvě vlastní roušky a sáček na její případné odložení
 • žákovi, který nebude při vstupu vybaven rouškou, nebude umožněn přístup do školy
 • žákovi, který nebude dodržovat určená hygienická pravidla, nebude umožněna docházka do školy. O této skutečnosti bude zákonný zástupce informován.
 • žákovi bude umožněn vstup do školy od 7:30 hodin, bez návštěvy šatny, tj. bez přezutí  se odebere do přidělené třídy, kde setrvá do příchodu vyučujícího. V každé lavici může sedět maximálně jeden žák. Je vhodné přicházet ke škole až po 7:30 hodině, tj. v době, kdy je budova školy již otevřena.
 • po příchodu do školy je žák povinen si omýt ruce. K dispozici bude teplá voda a tekuté mýdlo a dezinfekční prostředky. Toto bude umístěno u vstupu do školy, v každé třídě, před školní jídelnou a na toaletách.
 • pohyb po společných prostorách bude omezen jen na nejnutnější činnost, čas tráví žák v určené učebně

Jak mám postupovat, pokud mám o docházku do školy zájem?

 • vyplnit a podepsat Přihlášku k docházce do školy. Tato přihláška může být zaslána elektronicky, případně může být doručena osobně. Přihláška je v papírové podobě k dispozici i ve škole.
 • vyplnit a podepsat Čestné prohlášení. Opět je v papírové podobě k dispozici ve škole.
 • oba výše uvedené dokumenty doručit do školy do čtvrtku 4. června do 10:00 hodin. Doručení je možné elektronicky na mail srom@zssromotovo.cz nebo osobně do kanceláře školy.

Jak proběhne odevzdávání věcí zapůjčených školou?

 • žáci mají ze školy zapůjčené následující věci: klíče od šatní skříňky, učebnice, knihy ze školní knihovny. Jakým způsobem bude probíhat jejich navrácení?
 • 9. ročníky odevzdají vše do čtvrtku 4. června. Pokud nedocházejí na přípravu na přijímací zkoušky do školy, domluví si termín odevzdání s třídním učitelem. Pokud by si chtěli někteří žáci ponechat učebnice českého jazyka a matematiky až do přijímacích zkoušek, domluví se individuálně s třídním učitelem.
 • 6. až 8. ročníky odevzdají zapůjčené následovně:
  • knihy do školní knihovny průběžně, nejpozději v týdnu od 22. do 24.6.2020 (společně s klíčky od šatních skříněk)
  • klíče od šatních skříněk v jednom dni dle následujícího rozpisu
  • učebnice v novém školním roce, tj. 2. a 3. září 2020 s výjimkou žáků ukončujících školní docházku. Ti odevzdají učebnice ve stejném termínu jako klíče od šatních skříněk.

Jak proběhne vydávání vysvědčení?

 • vysvědčení bude žákům předáno osobně v úterý 30.6.2020. O organizaci předávání Vás budeme informovat s ohledem na aktuální hygienické požadavky.

Radomír Habermann, ředitel školy

 

Nejčtenější články