Anketa pro rodiče - poskytování informací

23. 12. 2016     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Během měsíce listopadu jsme mezi rodiči žáků 2. až 9. tříd provedli rozsáhlé dotazníkové šetření. Odpovědi nám poskytlo kolem 300 rodičů, což představuje návratnost 60 %. Postupně Vás seznámíme s výsledky jednotlivých oblastí.

Jako první jsme Vám přinesli výsledky Vaší obecné spokojenosti se školou (více zde). Dnes přinášíme výsledky týkající se poskytování informací ze strany školy. Otázky zjišťovaly, zda informace ze strany školy jsou dostačující a zda jsou pro Vás přínosné. Pro snazší přehlednost jsou odpovědi rozhodně ano a spíše ano laděny do modré barvy, odpovědí spíše ne a rozhodně ne do barvy žluté. Pokud jste nebyli schopni posoudit odpověď, je to vyznačeno barvou zelenou.

Někteří z Vás jste svou odpověď doplnili upřesňujícím komentářem. Dovolte mi, abych na některé komentáře odpověděl.

Více termínů při konzultačních hodinách

V září a únoru organizujeme třídní schůzky, které vede třídní učitel. Každé poslední úterý ostatních měsíců zajišťujeme konzultační hodiny, kdy mají rodiče možnost projednávat výsledky vzdělávání svých dětí s každým učitelem. Navíc nabízíme rodičům individuální konzultace s rodiči, které si domluví v termínu pro obě strany vyhovujícím. Jsem si vědom, že u některých učitelů je zvýšený zájem o konzultace a že jsou u nich delší čekací doby. Na druhou stranu individuální konzultace jsou využívány pouze vyjímečně, proto zatím neuvažujeme o rozšíření doby konzultačních hodin.

Elektronická žákovská knížka, třídní kniha

Elektronické vedení dokumentace je velmi přínosné za předpokladu, že je pro všechny strany efektivní. Rodič musí mít k dispozici informace každodenně, učitel nesmí s vedením elektronické dokumentace strávit více času než s vedením papírové dokumentace. Víme, že desítky rodičů nemají k dispozici připojení k internetu ze svého bydliště a tudíž by jim informace poskytované touto formou byly zapovězeny. Návrh, že by si rodič mohl přijít prohlédnout elektronickou žákovskou knížku do školy, je pro mě nepřijatelný. Rodič nemůže být omezován v přístupu k základním informacím o svém dítěti jakýmikoliv překážkami. Pokud bychom v těchto případech zdvojovali elektronickou žákovskou knížku klasickou papírovou, narostla by práce učitelům a byla by pro ně neefektivní.

Třídní weby i na 2. stupni, více informací na třídních webech

Současný stav je následující. V prvních ročnících na webech zveřejňujeme domácí úkoly, přehled učiva a informace o třídních akcích. V druhém ročníku utlumujeme informace o domácích úkolech, ty zveřejňujeme pouze pro nemocné či nepřítomné žáky. Od třetího ročníku již informace o domácích úkolech nezveřejňujeme. Sledujeme tím zvýšení vlastní zodpovědnosti žáků za vypracování domácích úkolů. Podporujeme je v tom i tím, že jim dáváme k dispozici zdarma úkolníčky a diáře a učíme je s nimi pracovat. Pokud by byly všechny informace o úkolech dostupné na webu, nic nepovede žáky k tomu, aby si své úkoly značili. A to není naším cílem.

Na druhém stupni by byly oproti třídním webům přínosné spíše oborové weby (weby po předmětech). V této chvíli funguje takový web pro předmět informatiky, postupné zavedení oborových webů považujeme za přínosné. Jejich zavedení musí vyhodnotit i sami vyučující daných předmětů.

Pár slov do emailu 1x za týden o dítěti - takové shrnutí, co je potřeba zlepšit apod. popř. jestli nemá nějaký jiný problém

Jsem přesvědčen, že pokud se vyskytne u dítěte problém, jste informováni prostřednictvím ŽK nebo telefonicky. Pokud bychom poskytovali týdenní informace o pokrocích ve vzdělávání dětí, neúměrně bychom zatížili učitele administrativou. Uvědomme si, že někteří učitelé mohou učit i více než 150 dětí. Na pokroky ve vzdělávání využívejme prosím konzultační hodiny. Děkuji.

Aby třídní učitelé dávali svá mobilní telef. čísla – nepředvídatelné okolnosti (např. zatoulané dítě, které nepřišlo domů, aby se mohlo zavolat učiteli a získat informace o telefonních číslech rodičů dětí ze třídy apod.)

Pokud by došlo k takovéto události, je vhodné kontaktovat Policii ČR, která bude při hledání dítěte nápomocna. Pokud chcete soukromá čísla učitelů či rodičů, musíte si o ně požádat a musí Vám být dobrovolně poskytnuty. Jinak respektujme soukromí učitelů i rodičů. Děkuji Vám.

 

Nejčtenější články