Anketa pro rodiče - kvalita výuky - 2. část

02. 01. 2017     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Druhá část výsledků ankety týkající se kvality výuky.

Některé předměty by se měly upřednostňovat, hlavně český jazyk, anglický jazyk, matematika, další cizí jazyk. Nedůvodné předměty jsou předměty např. hudební výchova.

Základní školy mají v ČR dány mantinely, ve kterých se musí pohybovat. Tyto mantinely se jmenují rámcový vzdělávací program. Ten určuje, jaké předměty a v jakém minimálním rozsahu se musí tyto předměty na základních školách vyučovat. Školy mají jistou míru svobody se zaměřit na některé předměty či oblasti. Tyto své preference promítné škola do svých mantinelů, do tzv. školního vzdělávacího programu. Jedná se o dokument, který určuje předměty v jednotlivých ročnících a také počty hodin v ročnících i v jednotlivých předmětech. Naše škola se například zaměřuje na využití informačních technologií a proto každý náš žák má za dobu studia celkem devět hodin informatiky. Přitom MŠMT určuje jako minimální počet hodin informatiky dvě hodiny za celé období základní školy.

Na druhou stranu nemůžeme některé předměty neučit, přece jen poskytujeme základní vzdělání. Můžeme i polemizovat o tom, zda povinné zavedení druhého cizího jazyka pro všechny žáky základní školy bylo přínosné či nikoliv, ale nezměníme to.

Nejsme spokojeni s výukou předmětu ... (doplňte dle svého).

V případě, že nejste spokojeni s výukou některého předmětu či s přístupem vyučujícího, doporučuji Vám domluvit si s daným vyučujícím schůzku a konkrétně formulovat, k čemu máte výhrady. S vyučujícím se domluvte na konsensu a na termínu, dokdy by měly být Vaše návrhy či připomínky zapracovány. Podstatné pro všechny strany jsou následující dokumenty: školní vzdělávací program a školní řád včetně pravidel hodnocení. Tyto dokumenty jsou k dispozici na webu školy, případně si je můžete vyžádat u vedení školy. Pokud by ke shodě nedošlo, můžete se obrátit na vedení školy.

Někdy bývají nepřiměřeně náročné úkoly do informatiky.

Pro stanovení času, který by měli mít žáci k dispozici, slouží jednoduchá pomůcka. Žáci by měli mí 3x až 5x delší dobu na vypracování, než učitel. Čím je žák mladší, tím více času potřebuje. Pokud učiteli trvá vypracování jím zadaného úkolu třeba pět minut, žáci by měli mít k dispozici 15 až 20 minut času. Uvedenou dobu považuji za maximální, kterou by měl domácí úkol zabrat. Pokud se žák připravuje na pět až šest předmětů, neměla by jeho domácí příprava zabrat více jak dvě hodiny času (u žáků 1. stupně samozřejmě méně). Je třeba vzít v úvahu, o jaký úkol se jedná. Pokud je to dlouhodobý úkol, o němž žák ví měsíc a déle, nemůže být ponechání úkolu na poslední chvíli výmluvou.

Pokud Vám přijde, že u jakéhokoliv úkolu tráví Vaše dítě opakovaně nepřiměřeně dlouhou dobu, obraťte se na vyučujícího daného předmětu a náročnost konkrétních úkolů s ním projednejte.

Škola je drahá, děti málo píší do sešitů, nadměrně využívají pracovní sešity, což je nenutí samostatně pracovat. Neumí napsat sami větu, udělat si smysluplný zápis z výkladu učitele. Většinou jen doplňují i, y, jednotlivá slova.

Souhlasím s Vámi, že pracovní sešity mohou znamenat výraznou položku rodinného rozpočtu. Zejména pracovní sešity do cizích jazyků jsou dražší. Na připomínku, že jsou pracovní sešity nadměrně využívány, neumím odpovědět. Sám ve výuce matematiky pracovní sešity používám. Umožňují mi zadávat dětem rozdílně náročné úkoly podle jejich schopností, mohu jim dát tip, které dovednosti si mohou procvičit. Dětem pracovní sešity pomáhají zvýšit efektivitu své práce, protože za stejný čas zvládnou vyřešit více problémů. Přesto žáci nevyužijí nikdy celý pracovní sešit, předpokládám, že ale tři čtvrtiny jsou využité a považuji zakoupení pracovního sešitu za hospodárné.

Souhlasím s tím, že pracovní sešit využitý méně než z poloviny je drahý. Učitele uporňujeme opakovaně na to, že mají zvažovat, zda daný pracovní sešit dostatečně využijí či nikoliv. Proto se na Vás obracím s touto žádostí. Pokud si myslíte, že jste Vašemu dítěti zaplatili pracovní sešit a ten není využíván, přijďte s ním za mnou do školy. Slibuji, že efektivitu využívaní pracovního sešitu prověřím.

 

Nejčtenější články