Otevřené hodiny párové výuky

14. 05. 2016     sekce: Akce školy     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Párová výuka (tandemová výuka) je práce dvou a více vyučujících, kteří společně plánují, vedou a vyhodnocují výuku pro stejnou skupinu učících se ve stejném čase. Pokud výuka dokáže reagovat na žákovy jedinečné potřeby, každý žák se může učit a být ve škole úspěšný. 

K čemu párová výuka slouží?

Párová výuka pomáhá učitelům poznat blíže každého žáka, vytvářet náležité učební klima ve třídě a také diferencovat výuku podle potřeb žáků. Jak se to může dařit?

Poznat každého žáka tak, aby bylo možné plánovat a realizovat výuku podle jeho potřeb, je snazší, když se na tom podílejí dvě osoby. Pokud se o svá pozorování dětí mohou podělit dvě osoby, budou mít užitečných poznatků více než osob jedna.

Pro vytvoření správného klimatu ve třídě se musí každý žák cítit respektovaný a přítomný („vím o tobě a jsem rád, že tu jsi“ – např. pamatuji si žákovo jméno, pamatuji si, co minule řekl, pamatuji si, jaké má koníčky, kde byl na dovolené….). Dále se musí žák cítit ve třídě bezpečně. Oba tyto body se pochopitelně snáze může dařit naplnit dvěma vyučujícím než jednomu. 

Diferencovaná (individualizovaná) výuka je souborem výukových postupů, které umožňují vyvářet různé cesty učení tak, aby uspokojily potřeby rozmanitých a odlišných žáků. Ve třídě je každý zapojen, každý se účastní. 

Kde nejlépe párovou výuku využít?

Nejvíce se PV vytěží při výuce základních všeobecných předmětů. Během výuky mohou mít jednotliví vyučující pevné role (jeden vykládá, druhý monitoruje), nebo se role mohou střídat (v jedné části hodiny zadává instrukci jeden z dvojice a druhý zadání zapisuje na tabuli; v jiné části hodiny je to opačně

Jaké jsou typy párové výuky?

 1. Tradiční týmová výuka: učitelé se podílejí na předávání nové látky. Např. jeden vykládá a druhý zatím vytváří před očima žáků pojmovou mapu k probíhajícímu výkladu.

2. Spolupráce během výuky: učitelé nepředávají výklad, ale před žáky vedou diskusi o daném tématu. Na diskusi se společně připravili. 

3. Doplňková / podpůrná výuka: Situace, kdy jeden vyučující je odpovědný za obsah výuky a druhý buď za studijní dovednosti, nebo za nabídku rozšiřující výuky k danému tématu.

4. Paralelní výuka: vyučující společně připravili výuku, ale vyučují paralelně třídu rozdělenou na dvě či více menších skupin. Typické pro projekty nebo pro práci na řešení problémů. 

5. Diferencovaná výuka v téže třídě: Žáci jsou rozděleni na skupinu, která zvládla základy problému a může řešit doplňkové a rozvíjející problémy, a na ty, kdo potřebují více procvičovat základy. 

6. Monitorující učitel: Jeden vyučující vede hodinu, vykládá a zadává úkoly. Druhý krouží po třídě a sleduje, jak se žáci „chytají“, kdo potřebuje pomoc nebo zda je třeba se u něčeho zastavit s celou třídou, zpomalit tempo nebo ho zrychlit. 

Jaké jsou předpoklady pro párovou výuku? 

Pároví učitelé musejí být otevření a flexibilní. Musí mít odhodlání pomoct každému žákovi a musejí sdílet přesvědčení, že každý žák se může učit. 

Učitelé v páru musejí sdílet svá přesvědčení o výuce a učení a musejí si být blízcí stylem výuky. Musejí se navzájem respektovat a mít prožitek stejného cíle. 

Cílem párové výuky není dobrá spolupráce mezi oběma učiteli – ta je podmínkou. Cílem je co nejvíce pomoci zlepšit výsledky každého žáka. Je proto třeba, aby výuka měla jasné vzdělávací cíle.

Naše zkušenosti

Díky projektu Pomáháme školám k úspěchu jsme se mohli na ZŠ a MŠ Šromotovo seznámit s principy párové výuky, mohli jsme nahlédnout pod pokličku párové výuky na jiných školách a zejména jsme mohli začít párově učit i na naší škole. Párovou výuku zažívají děti 1. stupně již druhým rokem, v letošním roce takto spolupracují tři dvojice párových učitelů.

29. dubna s tímto typem vedení výuky seznámili Michaela Hawigerová a Markéta Řepová zájemce z řad rodičů žáků 2.A třídy, 6. května se k nim přidaly i Alena Hlaváčová a Pavlína Kuchaříková. V tento den jsme díky podpoře Místní akční skupiny přivítali celkem 18 pedagogů z osmi škol v regionu. Po zhlédnutí celkem čtyř otevřených hodin jsme diskutovali o přínosech a rizicích párové výuky, sdělili jsme naše zkušenosti. Téměř polovina zúčastněných poté vyslovila odhodlání párovou výuku vyzkoušet ve své škole. Přejeme jim, ať se jim daří a ať je pro jejich žáky přínosem.

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články