První schůzka ŽP

21. 09. 2016     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

Co je žákovský parlament?

Fungující parlament by měl být prestižní záležitostí a měl by se udržovat v činnosti především realizací různých projektů, organizováním nejrůznějších akcí pro své spolužáky ze školy, pravidelným setkáváním se zvolenými zástupci ostatních tříd, informováním ve třídách o dění v ŽP, konzultacemi a diskuzemi o problematických či sporných oblastech s vedoucím ŽP či vedením školy. Postupem času se může stát opravdu důležitým a vlivným orgánem v životě naší školy. Jeho existencí se žáci výrazně podílejí na školním dění a konečně do něj mohou i zasahovat a určitě měnit klima tříd a školy směrem k demokratičnosti školního prostředí. Velkým přínosem je také forma zkušenostního učení, při kterém mohou žáci v žákovském parlamentu zdokonalovat své komunikační a organizátorské schopnosti, navíc zažívat, jaké to je, když o všem rozhodují sami. Žákům může přinést radost z podílení se na běhu školy a zažití úspěchu ze zvládnuté odpovědnosti.

Co dělá „správný“ zástupce ŽP?

- zapojuje se do života školy
- zlepšuje klima školy – mapuje situaci pomocí vlastních dotazníků, hledá nápady na zkvalitnění školního prostředí
- učí se otevřené komunikaci s vedením školy a učiteli, mezi třídami…
- získává schopnost spolupracovat, respektovat úsilí druhých
- rozvíjí ohleduplnost a toleranci
- učí se vlastními silami realizovat akce, které si žáci sami naplánují
- zúčastňuje se schůzek ŽP a zapisuje dění na schůzkách, zakládá materiály
- zprostředkovává kontakt s třídním učitelem a svými spolužáky
- zajišťuje dostupnost informací /prezentuje např. na nástěnce ve třídě, informuje o dění na webu školy, na stránkách tříd/
- v případě potřeby rychle svolá ostatní k bleskové poradě
- informuje ve třídách, které ještě svoje zástupce nemají, o dění v ŽP /1. + 2. třídy/

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT ZŠ A MŠ ŠROMOTOVO HRANICE

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Zástupci I. stupně /3. – 5. třída/:

3. A         Petr Mareš, Zuzana Juřicová, Tereza Haitlová

3. B         Klára Hendrychová, Adéla Rýparová

3. C        Marie Huvarová, Marek Černota

4. A         Vera Vítková, Jiří Wojkovský

4. B         Adéla Helsnerová, Maxim Samuel Tauber

4. C         Natálie Kubíková, Matěj Skřička, Leona Stržínková

5. A         Pavla Juhaňáková, Matěj Hrouzek, Kateřina Kasparová

5. B         Veronika Spilková, Pavel Pinček

5. C         Tereza Šlajová, Dominik Kamidra

Zástupci II. stupně /6. – 9. třída/:

6. A          Ondřej Smékal, Viktorie Smékalová

6. B          Eliška Havlásková, Štěpán Hawiger, Julie Jahnová

6. C          Adéla Kostruchová, Natálie Macháňová

7. A          Alena Koláčková, Klaudie Draberová

7. B          Lenka Nováková, Anna Kosková

8. A          Dagmar Dušánková, Adriana Reková

8. B          Jan Rossner, Pavel Brezanský

9. A           Magdaléna Dušánková, Magdaléna Volková

9. B           Kateřina Těšická, Martina Gajdošová      

Stanovy školního žákovského parlamentu

1.     Členové jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku; v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo je pak zvolen jiný zástupce.

2.    Každá třída je zastoupena dvěma zástupci, přičemž zasedání ŽP se účastní alespoň jeden zástupce za třídu. Zástupci se v účasti na zasedáních ŽP mohou střídat.   

3.    Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných zasedání ŽP, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu.

4.    Zasedání ŽP bývá dle potřeby /max 1x za měsíc/. O jeho konání jsou zástupci informování předem pozvánkou /termín je dohodnut na předcházející schůzce/.

5.    Všichni členové mají rovnoprávné postavení; v případě hlasování tedy platí:

1 člen = 1 hlas

6.    Každý člen má za povinnost pravidelně informovat své spolužáky v třídnické hodině o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích ŽP.

7.    Rozhodnutí ŽP jsou pro všechny žáky závazná.

 Zápis z 1.schůzky ŽP konané 19.9.2016

1. Přivítání všech členů ŽP, představení zástupců jednotlivých tříd /noví členové/.

2. Poděkování žákům ŽP za předání informací o práci ŽP.

3. Prezentace členů ŽP ve vitríně vchodu školy – realizace září.

4. Úklid okolí školy – přehled termínů: přehledy ve sborovnách, TU nebo vedoucí ŽP pomůže žákům vyhledat a zaznamenat termíny jejich úklidu v tomto školním roce, úklidové týdny si žáci vyvěsí na nástěnku ve své kmenové třídě.

5. Organizace setkání ŽP v tomto školním roce – žáci budou svoláváni pozvánkami, obdrží program schůzky.

6. Plán akcí na školní rok 2016/2017 – budeme pokračovat v organizování zavedených oblíbených akcích – Halloween, sběr papíru, sběr víček,  Mikulášská nadílka, Vánoční výzdoba tříd, koledování, Valentýnská psaníčka, Bleší trh, Aprílový den, volba Missáka a Missky, přání ke Dni učitelů.

7. Nové akce: RUN AND HELP – v měsíci dubnu.

8. Připomínky: třídění plastů, sběr papíru, kontejnery ve škole, schránka důvěry, 3 DNY s TU – co se nám líbilo, povedlo? A návrhy na nové akce!!!

                                                        Zapsala: Hana Purgertová, vedoucí ŽP